Terms and conditions

Fortrydelsesret/
Refund policy

--- for English scroll down ---

FORTRYDELSESRET

Ifølge dansk lovgivning har du ret til at returnere det købte inden 14 dage efter modtagelsen. Hvis du vælger at returnere en vare, skal varen/varerne være i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen. Varen skal returneres i intakt original emballage, da original-emballagen udgør en væsentlig del af varens værdi.

Varer der returneres skal altid ledsages af en kopi af din faktura.

Du skal meddele os pr. e-mail eller telefon, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Du skal tilbagesende eller tilbagegive varen til Good people v. Martin Thaulow inden de 14 dages frist for fortrydelse udløber.

Fragtomkostningen ved at returnere varen til Good people v. Martin Thaulow påhviler dig som forbruger.

Såfremt det returnerede opfylder kravene, vil du inden 14 dage fra vi har modtaget varen, modtage en anvisning af det betalte beløb. Beløbet vil blive overført til det kort, som du anvendte ved betalingen.

Bemærk! Pakker sendt pr. efterkrav modtages ikke.

Send varen til:

Good people
Stenbrudsvej 11,
DK-3730 Nexø
Telefon: +45 2675 3176

 

REKLAMATIONSRET

Du har 24 måneders reklamationsret. Såfremt du skulle være uheldig at modtage en forkert vare i forhold til din bestilling eller en beskadiget vare, skal du reklamere inden rimelig tid efter, du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen for værende rettidig.

Reklamationer kan meddeles på e-mail: info@goodpeople.dk

Ved reklamation sendes varen retur med tydelig fejlbeskrivelse eller ved at møde op på vores fysiske adresse og reklamere der. Vi betaler naturligvis rimelige forsendelsesomkostninger, hvis du er nødt til at returnere en forkert eller beskadiget vare. Varen skal altid indsendes i forsvarlig emballage, så varen ikke lider skade under transporten. Vi forbeholder os ret til at afhjælpe en mangel/erstatte med en ubeskadiget vare frem for at betale købssummen tilbage.

Reklamationsretten kan kun benyttes, hvis reklamationen er berettiget og manglen ikke skyldes forkert brug eller skadeforvoldende adfærd.

Husk altid at medsende en beskrivelse af, hvorfor varen lider af en mangel.

Send varen til:

Good people
Stenbrudsvej 11,
DK-3730 Nexø
Telefon: +45 2675 3176

 

DET MED SMÅT

Aftaler med MartinThaulow.com (Good people) indgås på dansk eller engelsk. Når du handler på MartinThaulow.com, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven.

Er du bosat uden for Danmark, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, når du handler på MartinThaulow.com (Good people).

MartinThaulow.com (Good people) kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning.

En eventuel tvist mellem MartinThaulow.com (Good people) og en erhvervsdrivende afgøres ved byretten i København.

 

--- In English ---

(In case of doubt, the Danish version above precedes the translation below)

 

RIGHT OF WITHDRAWAL

According to Danish law, you have the right to return the purchased item within 14 days of receipt. If you choose to return an item, the item / items must be in substantially the same condition and quantity as upon receipt. The item must be returned in intact original packaging, as the original packaging constitutes a significant part of the item's value.

Items returned must always be accompanied by a copy of your invoice.

You must notify us by e-mail or telephone that you wish to exercise your right of withdrawal.

You can not regret by simply refusing to receive the item without at the same time giving us clear notice of this.

You must return or return the item to Good people v. Martin Thaulow before the 14-day withdrawal period expires.

The shipping cost of returning the item to Good people v. Martin Thaulow is your responsibility as a consumer.

If the returned item meets the requirements, you will receive an instruction of the amount paid within 14 days of receiving the item. The amount will be transferred to the card you used for the payment.

Note! Packages sent by cash on delivery is not accepted.

Send the item to:

Good people
Stenbrudsvej 11,
DK-3730 Nexø
Phone: +45 2675 3176

 

RIGHT OF COMPLAINT

You have a 24 month right to make a complaint. Should you be unlucky enough to receive a wrong item in relation to your order or a damaged item, you must complain within a reasonable time after you have found the defect. If you complain within 2 months, the complaint is considered timely.

Complaints can be notified by e-mail: info@goodpeople.dk

In the event of a complaint, the item is returned with a clear description of the error or by showing up at our physical address and complaining there. Of course, we pay reasonable shipping costs if you have to return a defective or damaged item. The item must always be sent in proper packaging so that the item does not suffer damage during transport. We reserve the right to remedy a defect / replace with an undamaged item rather than pay the purchase price back.

The right of complaint can only be used if the complaint is justified and the defect is not due to incorrect use or damaging behavior.

Always remember to enclose a description of why the item suffers from a defect.

Send the item to:

Good people
Stenbrudsvej 11,
DK-3730 Nexø
Phone: +45 2675 3176

 

THE FINE PRINT

Agreements with MartinThaulow.com (Good people) are entered into in Danish or English. When you shop at MartinThaulow.com, the general purchase and contract law rules of Danish law apply, including the rules on consumer purchases. As a consumer, you are therefore protected by the applicable legislation in the area, ie. primarily the Purchase Act and the Consumer Contracts Act.

If you live outside Denmark, the general purchase and contract law rules of Danish law apply when you shop at MartinThaulow.com (Good people).

MartinThaulow.com (Good people) cannot be held responsible for anything other than what follows from Danish law.

A possible dispute between MartinThaulow.com (Good people) and a trader is decided by the City Court in Copenhagen.

Persondatapolitik/
Privacy policy

--- for English scroll down ---

PERSONDATAPOLITIK

Dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer osv. behandles fuldt fortroligt og bruges til at ekspedere din bestilling. Lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber indebærer, at vi er nødt til at opbevare dine personoplysninger i fem år. Kreditkortoplysninger formidles vores udbyder på en sikker og krypteret SSL forbindelse.

Oplysningerne gemmes ikke af Good people v. Martin Thaulow.

Personoplysninger transmitteres til Good people v. Martin Thaulow i ikke-krypteret form. Personoplysninger gemmes af Good people v. Martin Thaulow i en database på en central server under bedst tænkelige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til utilsigtet adgang udefra. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Ifølge Persondataloven har du mulighed for indsigt og indsigelse overfor de oplysninger, der vedrører dig.

Ved at tilmelde dig vores e-mail nyhedsbrev, giver du os ret til at sende dig produktdetaljer og specielle tilbud. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på afmeld linket i e-mailen.

 

BRUG AF COOKIES

MartinThaulow.com har mulighed for at bruge cookies for at kunne yde dig en bedre service. En cookie er en samling data, som et website gemmer via din browser på din pc, og som kan hentes på et senere tidspunkt. Cookies kan kun læses af det website, de stammer fra. Hovedformålet er at identificere brugerne og tilpasse deres besøg, for eksempel ved at byde dem velkommen med deres navn næste gang, de besøger websitet. De fleste cookies varer kun, så længe man er på webadressen eller går ind på vores website. Cookies indeholder ikke oplysninger, der vil sætte andre i stand til at kontakte dig pr. telefon, email eller på andre måder kontakte dig. Du kan få din browser til at acceptere alle cookies eller til at advare dig, hver gang du bliver tilbudt en cookie. Så bestemmer du selv, om du vil modtage den eller ej.

 

--- In English ---

(In case of doubt, the Danish version above precedes the translation below)

 

PRIVACY POLICY

Your information about name, address, telephone number, etc. is treated in the strictest confidence and is used to process your order. Legal requirements for traders' accounts mean that we have to keep your personal data for five years. Credit card information is communicated to our provider on a secure and encrypted SSL connection.

The information is not stored by Good people v. Martin Thaulow.

Personal information is transmitted to Good people v. Martin Thaulow in unencrypted form. Personal information is stored by Good people v. Martin Thaulow in a database on a central server under the best possible security measures in relation to unintentional access from outside. We do not pass on your personal information to third parties. According to the Personal Data Act, you have the opportunity for insight and objection to the information that concerns you.

By subscribing to our email newsletter, you give us the right to send you product details and special offers. You can unsubscribe from the newsletter at any time by clicking on the unsubscribe link in the email.

 

USE OF COOKIES

MartinThaulow.com has the ability to use cookies in order to provide you with a better service. A cookie is a collection of data that a website stores via your browser on your PC and which can be retrieved at a later time. Cookies can only be read by the website from which they originate. The main purpose is to identify the users and customize their visit, for example by welcoming them with their name the next time they visit the website. Most cookies only last as long as you are at the URL or go to our website. Cookies do not contain information that will enable others to contact you per. phone, email or otherwise contact you. You can have your browser accept all cookies or warn you every time you are offered a cookie. Then you decide for yourself whether you want to receive it or not.

 

Betingelser/
Terms

--- for English scroll down ---

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Good people v. Martin Thaulow
Stenbrudsvej 11,
DK-3730 Nexø
Telefon: +45 2675 3176
info@goodpeople.dk

MartinThaulow.com er en del af Good people
Stenbrudsvej 11,
DK-3730 Nexø
CVR: 25194527

 

PRISER & VALUTA

Alle priser på MartinThaulow.com er gældende udsalgspriser i danske kroner inkl. 25 % moms, men eksklusiv gebyrer og leveringsomkostninger til ind- og udlande. Leveringsomkostninger pålægges ved checkout.

Priserne vises i Danske Kroner.

Transaktioner vil altid blive udført i danske kroner. Kortudstederen kan påføre gebyrer for valutaomregning. MartinThaulow.com (Good people) er ikke ansvarlig for gebyrer pålagt af kortudstederen.

Varer som postleveres til lande udenfor EU kan fritaget for moms. Der kan dog tilkomme toldafgift, hvilket MartinThaulow.com (Good people) ikke er ansvarlig for.

Der tages forbehold for trykfejl, opdateringsfejl, prisændringer og udsolgte eller udgåede varer.

 

BETALING

Det er som privatkunde muligt at betale med betalingskort, MobilePay og PayPal.

Følgende kort modtages: Visa-Dankort, Visa Electron, MasterCard, Maestro, V PAY, JCB, UnionPay, American Express.

Når du betaler med kort, hæver vi først beløbet på din konto, når dine varer afsendes fra os. Du modtager kvittering for betalingen sammen med dine varer. Du vil kun blive opkrævet det beløb, du har kunnet se i forbindelse med din betaling samt aktuelle leveringsomkostninger, hvis der er valgt levering.

 

ORDREBEKRÆFTELSE

Når du har afgivet din ordre, vil du modtage en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen sendes til den e-mailadresse, som du har oplyst i forbindelse med købet. Ordrebekræftelsen indeholder et ordrenummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til MartinThaulow.com (Good people).

 

LAGER

Alle produkter der vises på hjemmesiden vil som udgangspunkt være på lager. Nogle produkter kan dog være udsolgte, Hvis dette er tilfældet, vil vi informere om det via e-mail med det samme og ikke senere end 5 dage efter ordremodtagelsen.

 

LEVERING

Varer bestilt på MartinThaulow.com sendes med GLS.

Leveringstiden vil normalt være 5-15 hverdage for forsendelse til Danmark. Er leveringstiden længere, vil du blive informeret om dette via e-mail. Du vil modtage en e-mail fra os, når din ordre afsendes fra vores lager.

Hvis du har valgt levering til GLS pakkeshop, er det dit eget ansvar at afhente pakken indenfor den tidsgrænse, som GLS sætter. Hvis MartinThaulow.com (Good people) får pakken retur på grund af manglende afhentning, har du mulighed for at få den tilsendt ved at indbetale forsendelsesomkostningerne. Dette sker efter aftale med MartinThaulow.com (Good people).

Bestillinger til udlandet vil ligeledes blive afsendt inden for 5-15 hverdage, med mindre andet oplyses i en e-mail. Vi kan dog ikke garantere for de lokale udbringningsforhold og kan derfor ikke love en bestemt leveringstid ved udlandslevering.

 

LEVERINGSOMKOSTNINGER GRØNLAND, FÆRØERNE OG ØVRIGE UDLAND

Ved levering til Grønland og Færøerne tillægges porto efter gældende takster. Leveringsomkostningerne til udlandet afhænger af det aktuelle land samt ordrens totale vægt og størrelse.

NB: Ved levering uden for EU kan det nationale toldvæsen opkræve told og moms for forsendelsen. MartinThaulow.com (Good people) er ikke ansvarlig for, om det nationale toldvæsen opkræver told eller moms.

 

COPYRIGHT & BILLEDEBRUG

Det er ikke tilladt at downloade eller reproducere billeder fra MartinThaulow.com. Person(er) som forsøger at reproducere billeder fra siden vil blive retsforfulgt.


--- In English ---

(In case of doubt, the Danish version above precedes the translation below)

 

BUSINESS INFORMATION

Good people v. Martin Thaulow
Stenbrudsvej 11,
DK-3730 Nexø
Phone: +45 2675 3176
info@goodpeople.dk

MartinThaulow.com is part of Good People
Stenbrudsvej 11,
DK-3730 Nexø
CVR: 25194527

 

PRICES & CURRENCY

All prices on MartinThaulow.com are current sale prices in Danish kroner incl. 25% VAT, but excluding fees and delivery costs to home and abroad. Delivery costs are charged at checkout.

The prices are shown in Danish Kroner.

Transactions will always be carried out in Danish kroner. The card issuer may incur currency conversion fees. MartinThaulow.com (Good people) is not responsible for any fees charged by the card issuer.

Goods delivered by post to countries outside the EU may be exempt from VAT. However, customs duties may apply, for which MartinThaulow.com (Good people) is not responsible.

Reservations are made for printing errors, update errors, price changes and sold out or discontinued items.

 

PAYMENT

As a private customer, it is possible to pay with creditcard, MobilePay and PayPal.

The following cards are accepted: Visa-Dankort, Visa Electron, MasterCard, Maestro, V PAY, JCB, UnionPay, American Express.

When you pay by card, we only withdraw the amount from your account when your goods are shipped from us. You will receive a receipt for the payment together with your goods. You will only be charged the amount you have been able to see in connection with your payment as well as current delivery costs if delivery has been selected.

 

ORDER CONFIRMATION

Once you have placed your order, you will receive an order confirmation. The order confirmation will be sent to the e-mail address you provided in connection with the purchase. The order confirmation contains an order number, which you must provide if you contact MartinThaulow.com (Good people).

 

STOCK

All products displayed on the website will basically be in stock. However, some products may be sold out, If this is the case, we will inform you by e-mail immediately and no later than 5 days after receiving the order.

 

DELIVERY

Items ordered at MartinThaulow.com are shipped with GLS.

Delivery time will normally be 5-15 business days for shipment to Denmark. If the delivery time is longer, you will be informed of this via e-mail. You will receive an email from us when your order is shipped from our warehouse.

If you have chosen delivery to GLS parcel shop, it is your own responsibility to pick up the parcel within the time limit set by GLS. If MartinThaulow.com (Good people) receives the package back due to non-collection, you have the option of having it sent by paying the shipping costs. This is done by appointment with MartinThaulow.com (Good people).

Orders abroad will also be sent within 5-15 working days, unless otherwise stated in an e-mail. However, we can not guarantee the local delivery conditions and can therefore not promise a specific delivery time for foreign deliveries.

 

DELIVERY COSTS GREENLAND, FAROE ISLANDS AND OTHER ABROAD

For deliveries to Greenland and the Faroe Islands, postage is added at current rates. Delivery costs abroad depend on the country in question and the total weight and size of the order.

NB: For deliveries outside the EU, the national customs service can charge customs and VAT for the shipment. MartinThaulow.com (Good people) is not responsible for whether the national customs service collects customs duties or VAT.

 

COPYRIGHT & IMAGE USE

It is not permitted to download or reproduce images from MartinThaulow.com. Person (s) attempting to reproduce images from the site will be prosecuted.